Ίδρυση Κοιν.Σ.Επ

ΦΑΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΟΙΝΣΕΠ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΘΗΝΑ http://www.ypakp.gr/

ΣΤΑΔΙΟ 1: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

Η υποψήφια Κοιν.Σ.Επ. υποβάλλει στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας:

1. Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. υπογεγραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη, ΣΕ 5 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ( Περιλαμβάνεται προσωρινή διοικούσα επιτροπή που αλλάζει όταν γίνεται το πρακτικό συγκρότησης σε σώμα στηα φάση 3)
2. Αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη, από τον πρόεδρο ή το νόμιμο εκρόσωπο της ΚοινΣΕΠ ( συννημένο 1 – αίτηση εγγραφής)
3. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη ξεχωριστά από κάθε ιδρυτικό μέλος και θεωρημένη σε ΚΕΠ περί συμμετοχής ή μη σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. (συν. 2). 
4. Φωτοαντίγραφα των ΑΔΤ μελών ( για αρχείο δικό μας)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΦΑΣΗΣ Α: 
Το Τμήμα Μητρώου ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και προβαίνει σε:
-εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ.στο Μητρώο,
-έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής η οποία ισχύει μόνο για έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ
-σήμανση του καταστατικού και αποστολή του στην Κοιν.Σ.Επ.

ΦΑΣΗ Β: ΕΝΑΡΞΗ ΣΕ ΔΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ:
1. Καταστατικό σεσημασμένο από το μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας από τη φάση 1
2. Συμφωνητικό μίσθωσης για την έδρα της Κοινσεπ υπογεγραμμένο σε 2 αντίτυπα
3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου ( Γ. Δρίτσα)
4. Εξουσιοδότηση άλλου προσώπου σε περίπτωση που αναλάβει την έναρξη σε ΔΟΥ
5. Έντυπο Μ3 – συνημμένο (3) – υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο
6. Έντυπο Μ7 – συνημμένο (4) - υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο
7. Προϋπόθεση να έχουμε βρει ποιους Κωδικούς Δραστηριότητας θα έχει η ΚοινσεΠ ( θα είναι αρκετοί – υπάρχει ένας για κάθε δραστηριότητα – λ.χ. Πολιτιστικά, Καθαριότητα, Κοινωφελείς υπηρεσίες, Ψυχολογική υποστήριξη, Δημιουργική απασχόληση κ.τ.λ. ) – Όλες οι πιθανές δραστηριότητες που αναφέρονται στο καταστατικό θα πρέπει να γραφτούν στο έντυπο Μ3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΦΑΣΗΣ Β: ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΟΥ 

Σημ: Η ΔΟΥ μπορεί να ζητήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα εγγραφή στο ΓΕΜΗ, όμως είναι προαιρετικό ( έχει αναρτηθεί σχετική απόφαση στο διαδίκτυο από ερώτηση Κοινσεπ Ιλίου – μίλησα με τον υπεύθυνο)

ΦΑΣΗ Γ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΏΟ ΚΟΙΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.
2. Αίτηση καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων (ακριβή διεύθυνση της έδρας της, τη Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγεται, Α.Φ.Μ. και Κ.Α.Δ., ( να σκεφτούμε ένα website και να τσεκάρουμε ότι δεν το έχει άλλος και να το κατωχυρώσουμε)
2α) το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων ( ποιες δουλειές θα κάνουμε στο έτος – συνοπτικά – 
2β) και τη σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής) υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο της διοικούσας επιτροπής
3) Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα της Διοικούσας Επιτροπής – υπογεγραμμένο από ( Συν. 6)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΦΑΣΗΣ Γ : 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΣΕΠ

Το Τμήμα Μητρώου ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και προβαίνει σε:
-Έγκριση του αιτήματος καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων.
-έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής (ισχύει έως την υποβολή του πρώτου Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, οπότε αντικαθίσταται από το Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου).

ΦΑΣΗ Δ1: ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

1. Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους καθώς και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών. 
2.Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
3. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής. 

ΦΑΣΗ Δ2: ΒΙΒΛΙΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΔΟΥ
1. ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ – ΑΘΕΩΡΗΤΟ
2. ΤΙΜ ΠΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΘΕΩΡΗΤΟ
3. ΑΠΟΔ. ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ

ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΓΓΝΓ ΕΕ ΚΕΑΕΠ

    

Background Color:
 
Background Pattern:
Reset